Co děláme

Zajímá nás, co je nového na naší fakultě, co se plánuje do budoucna a celkově jak fakulta funguje. Rozhodli jsme se proto kandidovat ve volbách a stát se členy studentské organizace, která je legislativně zakotvena ve statutárním orgánu fakulty jménem Akademický senát. Kromě toho, že dohlížíme na znění směrnic a jiných vnitřních předpisů upravujících výuku a fungování fakulty, pořádáme také společenské akce pro studenty, odpovídáme na jejich dotazy, komunikujeme s vedením fakulty, připravujeme a distribuujeme příručky prvákům, reprezentujeme fakultu na veletrzích a konferencích a snažíme rozšířit naše služby studentům.

Řečí legislativy:

Akademický senát FAST (AS FAST) je nejvyšším samosprávným zastupitelským akademickým orgánem Fakulty stavební VUT v Brně.

Akademický senát FAST se skládá ze 40 volených zástupců akademické obce

  • z 25 akademických pracovníků FAST, sdružených v Komoře akademických pracovníků AS FAST (KAP)
  • z 15 studentů FAST, sdružených ve Studentské komoře AS FAST (SK AS FAST VUT)

Jeho funkční období je tříleté. Členy Komory akademických pracovníků AS FAST volí tajným hlasováním všichni akademičtí pracovníci FAST. Členy Studentské komory AS FAST volí tajným hlasováním všichni studenti FAST. V případě potřeby jsou vyhlašovány doplňovací volby do obou nebo jen jedné z komor i během funkčního období AS FAST.

NAŠE CÍLE

  • Za náš strategický cíl považujeme zkvalitňovat studium na naší fakultě. Toho se snažíme dosáhnout pomocí spolupráce s vedením FAST, se kterým konzultujeme naše/Vaše návrhy a vedeme rovnocenný dialog. Další polem působnosti, kde můžeme ovlivnit podmínky, a kvalitu studia jsou zasedání Akademického senátu, kde také hrajeme nezastupitelnou roli.
  • K prioritám, které si SK AS vymezila, patří lepší všeobecná informovanost studentů na naší fakultě stavební. Jedním z kroků, který nám pomůže dosáhnout tohoto cíle je realizace školních novin. Noviny budou vycházet pravidelně každý měsíc, prostřednictvím kterých Vás budeme informovat o aktualitách na FAST.
  • SK AS bude aktivně podporovat zajímavé projekty, které budou předloženy studenty naší fakulty.
  • Zřízení společenské místnosti na FAST. Místo, kde se studenti budou moci v klidu učit nebo si odpočinout. Chceme nabídnout určitou alternativu „klidné“ zóny jako je v KIC, s rozdílem, že nebudete pod dohledem.
  • Věnovat se přípravám a následné realizaci společenských akcí jako jsou například Reprezentační ples FAST, FASTfest a obdobné akce, které podporují naší fakultu.
  • Aktivní účast na dnech otevřených dveří a stavebních veletrzích, kde budeme reprezentovat nejen fakultu stavební, ale také SK AS, která tu je právě pro Vás studenty.
  • Spolupráce s dalšími studentskými organizacemi stavebních fakult (ČVUT v Praze, VŠB Ostrava, STU v Bratislavě, Žilinská Univerzita v Žilině a další…). Cílem je podělit se o zkušenosti mezi studentskými organizacemi a stále se zlepšovat. V neposlední řadě spolupracovat s ostatními organizacemi VUT.